കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ്: മന്ത്രി

114
0

നഗര സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകുമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിൽ കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകളില്ല. മിക്കവാറും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളും നഗരസ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അതിവേഗ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് അവയുള്ളത്. പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അടിത്തറ പാകുന്നതിൽ നിർമ്മിതികൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ നിർമ്മിതികൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിൽ കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ നഗര സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഞ്ചായത്തുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2011ലെ സർക്കാർ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 179 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് കാറ്റഗറി ഒന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ നഗരസഭകളായി മാറിയ പതിനേഴും നഗരസഭകളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത അഞ്ചും ഒഴികെ, നിലവിലുള്ള 157 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളോടൊപ്പം പുതുതായി 241 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 398 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റഗറി ഒന്നിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ കവറേജ്, ഫ്ളോർ സ്പേസ് ഇൻഡക്‌സ് ഇനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.