ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആദിമുഖ്യത്തിൽ വീര സവർക്കറുടെ 138 ജൻമദിനം ആഘോഷിച്ചു

109
0

ഒറ്റൂർ ശ്രീ മഹേശ്വരി ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സ്വാമി ദത്താത്രയ സായി സ്വരൂപ് നേതൃത്വം നൽകി