“മരുന്നുവണ്ടി”

229
0

സംസ്ഥാനത്താകമാനം ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരുന്നുകൾ പുറത്തുപോയി വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ?

മരുന്നുകൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ “മരുന്നുവണ്ടി” സജ്ജമാണ്.
ഇതിനായി എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോൾ സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചു. ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കും. ഇതു വഴി പൊതുജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനാകും.

തിരുവനന്തപുരം 7012864879

കൊല്ലം 9037380195

ആലപ്പുഴ 9656242774

പത്തനംതിട്ട 9633508448

കോട്ടയം 9656196604

ഇടുക്കി 9946936355

എറണാകുളം 9656738080

തൃശൂർ 9745488880

പാലക്കാട്‌ 8848366580

മലപ്പുറം 8547867379

വയനാട് 9605291704

കോഴിക്കോട് 9847850145

കണ്ണൂർ 7356749709

കാസർഗോഡ് 9947603420