നാഷണൽ ടാലൻറ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ Stage I 2021-22

13
0

തിരുവനന്തപുരം : സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത പഠനം വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്ന നാഷണൽ ടാലൻറ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുവാൻ എൻ.സി.ഇ. ആർ. ടി യിൽ നിന്നും നിർദേശം ലഭിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ , സർക്കാർ എയ്ഡഡ് ,കേന്ദ്രിയ വിദ്യാലയ , നവോദയ വിദ്യാലയ , സിബിഎസ്ഇ , ഐസിഎസ്ഇ തുടങ്ങിയ മറ്റ് അംഗീകൃത സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം .
ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള പത്താംക്ലാസിൽ ആദ്യ തവണ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷകർക്ക് ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ എസ്. സി.ഇ.ആർ.ടി വെബ്സൈറ്റിൽ ( www.scertkerala.gov.i) അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
വിശദവിവരങ്ങൾ SCERT വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്