ഗൗരിയമ്മയുടെ നില ഗുരുതരം

182
0

ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഗൗരിയമ്മയുടെ നില ഗുരുതരം. ഗൗരിയമ്മയെ വീണ്ടും ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി.