ഈ നമ്പറുകൾ നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക

240
0

️എല്ലാ ജില്ലാകളിലെയുംകോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാനപെട്ട നമ്പറുകളും താഴെയുണ്ട്.ഈ നമ്പറുകൾ നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക. മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക
പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കു കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കു കണ്ട്രോൾ റൂമിലും ആംബുലെൻസ് സൗകര്യങ്ങൾക് ആംബുലൻസ് കണ്ട്രോൾ റൂമിലും ഓക്‌സിജന്‍ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഓക്സിജൻ വാര്‍ റൂമുമായും ബന്ധപ്പെടാം. അതാത് ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍ക്കും, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഓക്‌സിജന്‍ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഓക്സിജൻ വാര്‍ റൂമുമായും ബന്ധപ്പെടാം

☯️കൊറോണ സംസ്ഥാനതല കണ്ട്രോൾ റൂം നമ്പർ
🏷️ദിശ :047-2552056

✡️തിരുവനന്തപുരം

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
0471 – 277 9000
9188610100
1077(toll free)

🏷️ആംബുലെൻസ്
0471-2477088
0471-2471088

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
7592939426
7592949448

🏷️മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്
9846854844

✡️കൊല്ലം:-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
8589015556
0474-2797609
0474-2794006

0474-2964009
0474-2964006

7592004857
7592006857

🏷️ആംബുലെൻസ്
7594040759

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
7592003857

✡️കോട്ടയം:-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
9188610014
9188610016
0481 – 2304800
0481 – 2583200
0481 – 2566100
0481 – 2566700
0481 – 2561300

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
0481 – 2567390

+91 481 256 2001(കളക്ടറേറ്റ്)
✡️പത്തനംതിട്ട:-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
0468 – 2322515
0468 – 2228220

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
8547715558

✡️ആലപ്പുഴ:-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
0477-2339999
0477-2238642
0477-2238651

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
7594041555

+91 477 225 1720 (കലക്ടറേറ്റ്)
✡️ഇടുക്കി :-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
1800-4255640
04862- 249600
04862-296449

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
04862 233118

🏷️ആംബുലൻസ്
04862-232220

✡️എറണാകുളം :-
🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
0484 2368702
0484 2368802
0484 2368902
+91 484 242 300(കലക്ടറേറ്റ്)
🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
7594046167

✡️തൃശൂർ:-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
9400066921
9400066922
9400066923
9400066924
9400066925

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
9400063430
7034099935

🏷️ആംബുലൻസ്
7034099922
7034099933

✡️പാലക്കാട് :-

🏷️കണ്ട്രോൾ റൂം & ആംബുലൻസ്
04912-510574
04912-510575
04912-510576
04912-510577
04912-510578
04912-510579
04912-510580
04912-510581
04912-510582
04912-510583

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
8898902376
04912-510600
04912-510603
04912-510604
04912-510605

🏷️മാനസിഗാരോഗ്യം
04912-533323

✡️മലപ്പുറം:-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
0483- 2737858
0483-2737857
0483-2733251
0483-2733252
0483-2733253

🏷️ആംബുലെൻസ്
9846700711

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
0483-2952950

🏷️മാനസികാരോഗ്യം
7593843617
7593843625

✡️കോഴിക്കോട്:-

🏷️കൊറോണ കണ്ട്രോൾ റൂം
0495 2371471
0495 2376063
0495 2371002(കളക്ടറേറ്റ്)

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
7594001419
7594001485

🏷️ആംബുലെൻസ്
0495 2371471
0495 2376900
0495 2376901
0495 2376902

✡️വയനാട് :-

🏷️കൊറോണ കണ്ട്രോൾ റൂം
04936 202375
04936 202343
0493 6202251(collectrate)

🏷️ആംബുലെൻസ്
8590902880

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
9526831678

🏷️മാനസികാരോഗ്യം
9400348670

✡️കണ്ണൂർ :-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
0497-2700194
0497-2713437
9400066062
9400066616

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
8281899687

🏷️മാനസികാരോഗ്യം
0497-2734343
9495142091

✡️കാസറഗോഡ് :-

🏷️കോവിഡ് കണ്ട്രോൾ റൂം
9946000293
9946000493

🏷️ഓക്സിജൻ വാർ റൂം
9645002811

🏷️ആംബുലെൻസ്
9946000493