നിറങ്ങളേ പാടൂ..

366
0

സംഗീതം :  രവീന്ദ്രൻ
രചന :  കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ
ഗായകൻ:  കെ ജെ യേശുദാസ്
ചിത്രം :  അഹം

നിറങ്ങളേ പാടൂ
നിറങ്ങളേ പാടൂ കളമിതിലെഴുതിയ
ദിവ്യാനുരാഗ സ്വരമയലഹരിതൻ
ലയഭരവാസന്ത നിറങ്ങളേ പാടൂ

മഴവിൽക്കൊടിയിൽ അലിയും മറവിയായ്  ആ …
മഴവിൽക്കൊടിയിൽ അലിയും മറവിയായ്
മനസ്സിലെ ഈറനാം പരിമളമായ്
വിടരും ദളങ്ങളിൽ ഒളിയും ലജ്ജയായ്
പൊഴിയും പൂമ്പൊടി മഴയുടെ ഈണമായ്
നിറങ്ങളേ പാടൂ

ഇളതാം വെയിലിൽ കനവിൽ കനിവുമായ്
ചലദളി ഝൻ‌കാര രതിമന്ത്രമായ്
ഉറങ്ങും മനസ്സിലെ ഉണരും രഹസ്യമായ്
ഉറങ്ങും മനസ്സിലെ ഉണരും രഹസ്യമായ്
ഉറവിൻ വായ്ത്താരി കളിയിലെ താളമായ്
നിറങ്ങളേ പാടൂ കളമിതിലെഴുതിയ
ദിവ്യാനുരാഗ സ്വരമയലഹരിതൻ
ലയഭരവാസന്ത നിറങ്ങളേ പാടൂ