ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി

9
0

ചലച്ചിത്രം: ഒരു മെയ്മാസപ്പുലരിയില്‍
രചന: പി. ഭാസ്‌കരന്‍
സംഗീതം: രവീന്ദ്രന്‍
ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്, കെ.എസ്.ചിത്ര

ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി
നവ്യ സുഗന്ധങ്ങൾ
ഇഷ്ടവസന്ത തടങ്ങളിൽ എത്തീ
ഇണയരയന്നങ്ങൾ
ഓ..ഓ..ഓ..
കൊക്കുകൾ ചേർത്തൂ …
ഉം..ഉം..ഉം..
ചിറകുകൾ ചേർത്തൂ…
ഓ..ഓ..ഓ
കോമള കൂജനഗാനമുതിർത്തു …

ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ നിമിഷവും
ഓരോ മദിരാചഷകം…
ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും
ഓരോ പുഷ്പവിമാനം
എന്തൊരു ദാഹം.. എന്തൊരു വേഗം..
എന്തൊരു ദാഹം എന്തൊരു വേഗം
എന്തൊരു മധുരം എന്തൊരുന്മാദം

( ഇരുഹൃദയങ്ങളിൽ..)

വിണ്ണിൽ നീളേ പറന്നു പാറി
പ്രണയകപോതങ്ങൾ…
തമ്മിൽ പുൽകി കേളികളാടി
തരുണ മരാളങ്ങൾ….
ഒരേ വികാരം…. ഒരേ വിചാരം…
ഒരേ വികാരം ഒരേ വിചാരം
ഒരേ മദാലസ രാസവിലാസം

( ഇരുഹൃദയങ്ങളിൽ..)