ആകാശമാകേ… കണിമലർ കതിരുമായ്

11
0

ചലച്ചിത്രം: നമുക്കു പാര്‍ക്കാന്‍ മുന്തിരിത്തോപ്പുകള്‍
രചന: ഒ. എന്‍. വി. കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ജോണ്‍സണ്‍
ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്

ആകാശമാകേ… കണിമലർ കതിരുമായ് പുലരി പോൽ വരൂ(2)
പുതു മണ്ണിനു പൂവിടാൻ കൊതിയായ് നീ വരൂ…
(ആകാശമാകേ …)

വയലിനു പുതു മഴയായ് വാ കതിരാടകളായ്
വയണകൾ കദളികൾ ചാർത്തും കുളിരായ് വാ (2)
ഇളവേൽക്കുവാൻ ഒരു പൂങ്കുടിൽ നറു മുന്തിരി തളിർ പന്തലും
ഒരു വെൺപട്ടു നൂലിഴയിൽ …മുത്തായ് വരൂ…
(ആകാശമാകേ…)

പുലരിയിലിളവെയിലാടും പുഴ പാടുകയായ്
പ്രിയമൊടു തുയിൽമൊഴി തൂകും കാവേരി നീ (2)
മലർവാക തൻ ‍നിറതാലവും അതിലായിരം കുളുർ ജ്വാലയും
വരവേൽക്കയാണിതിലേ … ആരോമലേ…

(ആകാശമാകേ…)
ലാലാലലാലാ…ലാലാലലാലാ…ലാലാലലാലാ…