അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്

243
0

സിനിമ: അയാളും ഞാനും തമ്മില്‍
രചന: വയലാര്‍ ശരത്ചന്ദ്രവര്‍മ്മ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചന്‍
പാടിയത്: അഖില്‍ മാത്യു

ആ…ആ…ആ…
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്…
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ് …
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്…
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ്…
ഇരുള്‍ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു ,
ചിതല്‍ പ്രാണനില്‍ മേഞ്ഞു ,
കിതയ്ക്കുന്നു നീ …. ശ്വാസമേ …..
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ  … )

പിന്നോട്ടു നോക്കാതെ പോകുന്നു നീ….
മറയുന്നു ജീവന്റെ പിറയായ നീ….
അന്നെന്റെ ഉൾച്ചുണ്ടില്‍ തേൻ‌തുള്ളി നീ….
ഇനിയെന്റെ ഉൾ‌പ്പൂവില്‍ മിഴിനീരു നീ….
എന്തിനു വിതുമ്പലായ് ചേരുന്നു നീ…
പോകൂ വിഷാദരാവേ….
എന്‍ നിദ്രയെ, പുണരാതെ….  നീ….
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ  … )

ആ…ആ….ആ….
പണ്ടെന്റെ ഈണം നീ മൗനങ്ങളില്‍
പതറുന്ന രാഗം നീ, എരിവേനലിൽ‍..
അത്തറായ് നീ പെയ്യും നാൾ‌ ദൂരെയായ്…
നിലവിട്ട കാറ്റായ് ഞാന്‍, മരുഭൂമിയില്‍ …
പൊന്‍കൊലുസ്സു കൊഞ്ചുമാ,  നിമിഷങ്ങളെൻ
ഉള്ളില്‍ കിലുങ്ങിടാതെ, ഇനി വരാതെ…..
നീ .. എങ്ങോ .. പോയ്‌……. .

അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്…
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ്…
ഇരുള്‍ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു ,
ചിതല്‍ പ്രാണനില്‍ മേഞ്ഞു ,
കിതയ്ക്കുന്നു നീ …. ശ്വാസമേ …..